Human Resource Manager

Als Human Resource Manager geef je advies aan management en bestuur. Hiernaast hou je je bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van de HRD-beleid en geeft leiding aan andere medewerkers in de afdeling.
Advisering management en bestuur
 • Volgt relevante ontwikkelingen en beleidsstandpunten van de overheid, (ontwikkelingen op het vakgebied beloningsmanagement/arbeidsvoorwaarden, Arbo, mobiliteit, deskundigheidsbevordering, sociaal beleid als strategisch component, etc.), toetst ontwikkelingen aan de wenselijkheid tot introductie in het door de organisatie te voeren personeelsbeleid en adviseert het management en het bestuur hierover;
 • Adviseert de rector, algemeen beheerder en het bestuur over complexe personele aangelegenheden;
 • Adviseert over de toepassingen van (rechtspositionele) regels en voorschriften (en wijzigingen daarin) en over de gehele personeelsproblematiek binnen de organisatie en ziet toe op een correcte uitvoering;
 • Adviseert over de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijsturing van de personeelsinstrumenten en bewaakt de kwaliteit en de toepassing van deze instrumenten en begeleidt, coacht en adviseert het lijnmanagement;
 • Adviseert over bijsturing van (de uitvoering van) het Human Resources beleid;
 • Toetst beleidsvoornemens op financiële- en personele consequenties en geeft alternatieven aan;
 • Vertaalt Cao-afspraken in de arbeidsvoorwaarden van de organisatie en past de interne regelgeving hierop aan;
 • Adviseert ten aanzien van het loopbaanbeleid en stelt opleidings- en trainingsplannen op individueel, afdelings- en/of organisatie niveau op;
 • Adviseert ten aanzien van het werving & selectiebeleid en neemt indien gewenst deel aan de selectiecommissie;
 • Stelt managementrapportages op voor de rector, algemeen beheerder en het bestuur.
Ontwikkeling en uitvoering HRD-beleid
 • Initieert en coördineert de ontwikkeling van het meerjaren personeels- en organisatiebeleid en vertaalt dit naar specifieke werkzaamheden en veranderingen en draagt zorg voor de uitvoering;
 • Ontwikkelt procedures en richtlijnen met betrekking tot werving en selectie, aanstelling, introductie, personeelsontwikkeling en -beoordeling, opleiding, functiewaardering, loopbaanadvisering, ontslag e.d.;
 • Vertaalt de strategie van de organisatie naar het meerjaren strategisch Human Resources beleid, rekening houdend met maatschappelijke en omgevingsfactoren;
 • Stelt een meerjaren formatie en personeelsplanning op;
 • Geeft vorm en vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen naar arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid;
 • Neemt deel aan overleg op andere beleidsterreinen van de organisatie om zodoende bij te dragen aan de algemene beleidsvorming;
 • Onderhoudt, beheert en bewaakt het personeelsinformatiesysteem opdat de informatie in het systeem volledig en betrouwbaar is;
 • Bewaakt de naleving van onder meer veiligheids- en integriteitsprocedures.
 • Verricht dan wel leidt (door externe adviseurs te verrichten) onderzoek naar en adviseert over complexe personele en organisatorische aangelegenheden/vraagstukken;
 • Is actief en proactief bezig met het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden binnen de organisatie en adviseert en verwijst de medewerkers, indien nodig, door naar de bedrijfsgezondheidsdienst (ARBO);
 • Draagt zorg voor de activiteiten op het gebied van personeelszorg waaronder de opvang van nieuwe medewerkers;
 • Onderhoudt contacten met externe relevante organisaties en instellingen voor het inwinnen van advies en informatie en/of overige ondersteuning op Human Resources gebied.
Leidinggeven
 • Geeft sturing aan de ontwikkeling en uitvoering van het jaarplan van de afdeling, geeft prioriteiten aan, bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden en stelt managementrapportages op;
 • Draagt zorg voor een goede interne communicatie, draagt de bedrijfscultuur uit (voorbeeldfunctie), begeleidt de invoering van veranderingen en vernieuwingen en bewaakt de naleving van procedures en voorschriften;
 • Voert het dagelijks personeelsmanagement, stuurt, coacht en begeleidt de medewerkers, voert beoordelingsgesprekken conform het personeelsevaluatiesysteem en doet voorstellen voor rechtspositionele aangelegenheden.
Kennis en vaardigheden
 • Master in Personeelswetenschappen met 5 of meer jaren ervaring
 • Gespecialiseerde theoretische kennis van Human Resources en de ontwikkelingen daarbinnen;
 • Kennis van de beleidsterreinen van de organisatie en van de faculteiten en inzicht in bestuurlijke verhoudingen en van zich daarin afspelende ontwikkelingen;
 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot strategisch personeelsbeleid van de organisatie;
 • Vaardigheid in het hanteren van tegengestelde belangen op het gebied van complexe personeels- en organisatievraagstukken;
 • Vaardigheid in het (mondeling en schriftelijk) adviseren over personele, organisatorische en rechtspositionele aangelegenheden;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, verdedigen en uitvoeren van het HR beleid;
 • Vaardigheid in het opmaken van management rapportages;
 • Vaardigheid in het toepassen van adviesvaardigheden en gesprekstechnieken;
 • Vaardigheid in het leidinggeven;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Papiaments en Engels;
 • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Spaans.

Recruitment Consultant